Rowery Kołobrzeg

Regulamin Najmu

I Warunki ogólne

 1. Wynajmujący wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek, czysty.
 2. Opłata za najem roweru pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
 3. Najemca będzie użytkował sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych.

 

II Odpowiedzialność Najemcy

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
 3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty odpowiadającej poniesionej stracie 
 4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
 6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.

 

III Zwrot sprzętu rowerowego

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
 3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 30 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.